Peter, Johann Jost, *1690 in Hofgarten, Hesse, Descendants

Research by Rosina T. Schmidt
1) Johann Josst Peter, *ca. 1690 in Hofgarten, Hesse
…………Sp. NN
………..2) Johann Heinrich Peter, *ca. 1715 in Hofgarten, Hesse,
………..sp. Anna Elisabeth Weber, *ca. 1715 in Elehausen or Erbehausen, ………..Hesse; oo 1738 Jun 10 in Varsád, Tolna;
……………..3) Johann Heinrich Peter, *1738 Sep 2 in Kalaznó, Tolna;
……………..sp.: Anna Elisabeth Engel, *ca. 1740; oo 1760 Nov 25 in Varsád, …………….Tolna;
……………………..4) Anna Elisabeth Peter, *1786 Apr 23 in Kalaznó, Tolna;
……………………………..sp.: Georg Christoph Abel, *1781 Jan 18 in Kalaznó, ……………………………..Tolna; oo 1803 Mar 8 in Kalaznó, Tolna;
………………………………5) Johann Nikolaus Abel, *1816 May 7 in Kalaznó, ………………………………Tolna;
………………………………………sp. Elisabeth Lindheimer, *1810 Jun 22 in ………………………………………Kalaznó, Tolna; oo 1836 Feb 16 in Kalaznó, ………………………………………Tolna;
……………………………………..6) Heinrich Abel, *1848 Apr 5 in Kalaznó, Tolna; ……………………………………..+ 1947 Jun 13 in Kalaznó, Tolna.
……………………………………………….Sp.: Elisabeth Göbel, *1857 May 23 in ……………………………………………….Kalaznó, Tolna;
 If you would like to be added to the registry, please contact Rosina